Jak skutecznie sporządzić testament?

Wielu z Was sporządzenie testamentu utożsamia z wizytą u notariusza, ale czy to jedyny sposób rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci?

Otóż nie, polski ustawodawcza przewiduje kilka rodzajów testamentów, tzw. testamenty zwykłe czyli testament własnoręczny, notarialny, allograficzny oraz testamenty szczególne czyli testament ustny, podróżny i wojskowy, jednak dzisiejszy wpis zostanie poświęcony testamentom zwykłym.

Testament własnoręczny jest najtańszą formą sporządzenia testamentu, albowiem nie podlega żadnym kosztom. Jak więc sporządzić skutecznie taki testament?

Po pierwsze należy pamiętać, że testament sporządza jedna osoba, w przypadku, gdy testament będzie sporządzony przez przykładowo dwie osoby i przez nie podpisany, będzie on bezwzględnie nieważny.

Po drugie testament może sporządzić jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnej, tzn. osoba pełnoletnia i tylko osobiście. Tzn. niemożliwe jest sporządzenie testamentu przez przedstawiciela.

Po trzecie testament musi być w całości napisany pismem ręcznym – własnoręcznie, przy czym dopuszcza się sporządzenie go w każdym znanym spadkodawcy języku. Testament nie może zostać sporządzony za pomocą narzędzi, które służą do pisania, tj. komputer, czy maszyna do pisania.

Po czwarte testament musi być podpisany przez spadkodawcę, podpis ten należy umieścić na końcu testamentu. Podkreślić należy, iż pomimo iż kodeks cywilny nie zawiera definicji, jak powinien taki podpis wyglądać, powinien on zawierać imię i nazwisko spadkodawcy.

Należy pamiętać, iż testament, który nie został sporządzony pismem ręcznym lub nie został podpisany jest nieważny

Po piąte testament powinien zawierać datę, albowiem istnieje ryzyko, iż zostanie uznany za nieważny.

Istnieje również możliwość sporządzenia testamentu przed notariuszem, tzw. testament notarialny, co wydaje się również mieć swoje plusy, biorąc pod uwagę profesjonalny charakter świadczonej przez notariusza działalności, a także możliwość pobrania wypisu, w sytuacji zagubienia czy zniszczenia dokumenty. Koszt sporządzenia testamentu u notariusza podlega opłacie, która wynosi co do zasady 50 złotych oraz koszt odpisów – 6 złotych za stronę + VAT.

Kolejną możliwością przewidzianą przez ustawodawcę, jest sporządzenia testamentu allograficznego. W celu jego sporządzenia należy udać się do urzędu, gdzie swoją ostatnią wolę w obecności dwóch świadków należy oświadczyć ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Powyższe oświadczenie zostanie spisane w protokole. Sporządzenie protokołu zwierającego ostatnią wolę spadkodawcy podlega opłacie skarbowej w wysokości 22 złotych.

Proszę pamiętać, że można w każdym czasie odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia, np. przez sporządzenie nowego testamentu, czy też zniszczenie. Istnieje również możliwość zmiany poszczególnych postanowień testamentu, przy czym należy pamiętać o zachowaniu rygorów dotyczących samego sporządzenia testamentu przy testamencie własnoręcznym.

TP